PALVELUT

Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen prosessit ja käytännön tekeminen ja siinä avustaminen. Erityistä osaamista ICT-hankinnoista. 

Yksittäisten hankintojen lisäksi suunnitelmat laajemmista konsolidaatiohankkeista, sopimusten siirtyminen, hankintayksikön fuusiotilanteet, sekä hankintastrategiat ja asiakkaan hankintatoimen kehittäminen. 

Yhtiöoikeus

Eri yhtiömuotoja koskevat eri säännökset. Niiden oikeudelliset riskit ja hyödyntämismahdollisuudet vaihtelevat merkittävästi. 


Voit ulkoistaa meille yhtiöoikeudelliset asiat. Hoidamme myös esimerkiksi kokousten valmistelut, juoksutuksen ja dokumentit. 

Toimintaan vaikuttava muu lainsäödäntö ja vaatimukset

Tuemme asiakkaitamme vaatimusten mukaisuuksien täyttämisessä.

Toimintaan epäsuorasti vaikuttava lainsäädäntö asettaa organisaatioille vaatimuksia, jotka niiden tulee huomioida toiminnassaan. 


Tällaisia vaatimuksia tulee esimerkiksi tietosuojan osalta GDPR-säännöksistä ja tietoturvan osalta tietohallintolaista.  Sertifiointivaatimukset ja CE-merkinnät tuovat oman lisänsä. 

Sopimusoikeus

Kirjallinen sopimus on edelleen tarpeen, onpa kyse sitten monimutkaisemmasta palvelusopimuksesta, rahoitussopimuksesta tai hankintasopimuksesta. Sopimusten laadinnassa ja kommentoinnissa pyrimme aina huomioimaan myös sopimuksen arvon, riskit ja vaihtoehtoiset toteutusmallit asiakkaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Hallintomenettely

Lähes kaikessa yritystoiminnassa joutuu tekemisiin viranomaistoiminnan kanssa. Viranomaisten hallintobyrokratia voi olla uuvuttavaa. Voit ulkoistaa meille yrityksesi ja liiketoimintaasi liittyvät hallintomenttelyt, myös hallintoriita-asiat. 

Laaja kokemus erilaisista hallintomenttelyistä ja hallintoriita-asioista eri tuomioistuimissa ja eri viranomaisten kanssa, auttaa saavuttamaan parhaan lopputuloksen. Tarvittaessa hoidamme myös tarvittavat asiantuntijalausunnot. 


Säätiöoikeus

Säätiöiden perustamiseta ja toimintaa säännellään Säätiölaissa. Säätiöiden toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Autamme säätiöiden perustamismahdollisuuksien kartoittamisessa, säätiön toiminnan ja sen eri toimielinten toimivaltuuksien, sekä mahdollisten sääntöuudistustarpeiden selvittämisessä ja toteutuksessa. 


Autamme säätiön perustamismahdollisuuksien kartoittamisessa, säätiön hallinnon kehittämisessä ja sen eri toimielinten toimivaltuuksien sekä mahdollisten sääntöuudistustarpeiden selvittämisessä ja toteutuksessa. 

Yhdistysoikeus

Yhdistyksiä koskeva lainsäädäntö on sama riippumatta siitä, onko kyse aatteellisesta yhdistyksestä, vaalirahoitusta varten perustettu yhdistys tai urheiluseura. Yhdistyksen toimintaa määrittelevät yhdistyslain lisäksi yhdistyksen säännöt.

Näiden lisäksi yhdistyksen toimintaa voivat olla ohjaamassa erilaiset ohjesäännöt, esimerkiksi selkiyttämässä toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden välisiä toimivaltasuhteita.


Yleensä yhdistyksissä pohditaan, että kenellä on valtuudet päättää omaisuuden myynnistä tai työntekijän palkkaamisesta ja irtisanomisesta. Avustamme yhdistysten hallintoa toimimaan oikein ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa, sekä tarvittaessa nostamme esiin esim. tarpeen sääntöjen uudistamiselle tai hallinnon selkiyttämiselle.


Olemme avustaneet useita yhdistyksiä toiminnan yhtiöittämisessä prosessin eri vaiheissa, esimerkiksi koiraharrastuksiin keskittyneiden yhdistysten halli-hankkeet ja kolmannen sektorin toimijoiden liiketoiminnan eriyttäminen yhdistyksen perustoiminnasta.  Yhtiöittämisen edellyttämät päätökset, mahdolliset rahoitukseen liittyvät päätöksentekoprosessit ja tarvittavien vakuuksien asettaminen ovat seikkoja, joiden valmistelu ja täytäntöönpano täytyy toteuttaa harkiten ja huolellisesti.


Tarjoamme yhdistyksille kokonaisvaltaisesti palveluita perustamisesta lähtien, organisaation ja hallinnon selkiyttämisessä, siinä miten hyvä hallinto yksittäistapauksissa voidaan toteuttaa, sekä siinä miten sääntöjä uudistetaan tai miten sääntöjen, johtosäännön tai hallinnointisäännön avulla saavutetaan yhdistyksen tavoitteet. 

Autokaupan kuluttajariita-asiat

Käytettyjen autojen kaupassa kuluttajien riitauttamiskynnys on madaltunut asiaan liittyvän uutisoinnin seurauksena. Monesti Kuluttajariitalautakunnan kuluttajaa suosivat vastaukset johtuvat auton myyneen tahon puutteellisista vastauksista. Tarjoamme toimivan prosessin myyjälle reklamaatioiden hoitoon, ja kustannusten säästämiseksi kerromme myös, milloin mielestämme on tarkoituksenmukaista suorittaa asiakkaalle tietyn suuruinen hyvitys.

Pientalojen rakennuttaminen 

Oman kodin rakentaminen on yleensä yksityishenkilöiden suurin yksittäinen investointi. Hankkeeseen liittyy paljon unelmia ja haaveita, mutta myös sellaisia käytäntöjä ja toimintaa, josta yksityisellä rakennuttajalla harvoin on aiempaa kokemusta. Toimialalla on myös paljon toimijoita, jotka valitettavasti pyrkivät hyötymään tästä kokemattomuudesta.  Rakennushankkeen haasteet kasvavat mitä useampia toimijoita on mukana, sähkäriä, muuraria, laatoittajaa, maaurakoitsijaa, LVI-asentajaa jne. 


Tuomme hankkeeseesi kokemuksemme ja pyrimme etukäteen välttämään toimialalle tyypillset ongelmat. Meillä on verkostot myös rakennuspuolelle ja tarvittaessa saat myös oikeiden ammattilaisten apua. 


Parasta olisi, jos pääsisimme mukaan jo hankkeen alkuhvaiheessa tarkastamaan laskutus- ja toimituskäytäntöjä sekä muita olenanisia asioita, realisteina tiedämme, että asiat tuppaavaat kasaantumaan näissä hankkeissa ja olemme tottuneita tulemaan mukaan prosessiin myös siinä vaiheessa kun asiast ovat jo alkaneet kriisiytymään. 


Ota yhteyttä, mikäli tarvitset käytännön apua ja kokemusta rakennuskohteiden sopimuksista, reklamaatioista ja riita-asioista. Käymme kanssasi läpi tilanteen ja etenemisvaihtoehdot. Halutessasi voit ulkoistaa koko keskustelun meille.